Privacy- en cookieverklaring

Versie: 2020.01 1 september 2020

Via www.wipstrik95.nl (hierna: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Privacy is voor Wipstrik95 B.V. (handelsnaam van Advies & Trainingscentrum De Wipstrik B.V.) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wipstrik 95 B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wipstrik95 B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het bieden van onze accountomgeving (if any);
 • de uitvoering van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Wipstrik95 B.V., haar relaties en haar medewerkers;
 • met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (tracking cookies).

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben beantwoord.

Account
Het kan zijn dat u voor bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registeren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarop u

kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. We bewaren deze informatie zo lang als uw account bestaat. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam, geslacht en e-mailadres. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

Dienstverlening
Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacy- en cookieverklaring bestaan, aangezien hierover met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

Aanhuur vaste ruimte en/ of tijdelijke ruimte
Voor de aanhuur van ruimte verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, soms salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, soms Burgerservicenummer en soms overige financieel relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot 7 jaar nadat u geen huurder dan wel gebruiker meer van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.

Virtual office, back-office, secretariele en/ of administratiediensten
Wij bieden ook de mogelijkheid om ‘virtual office’ af te nemen bij ons en diverse soorten back-office diensten. Daarnaast kunnen wij ook uw administratie verzorgen, zoals bijvoorbeeld de (salaris)administratie voor uw onderneming en/ of personeel. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het verzorgen daarvan, en verwijderen deze gegevens in principe nadat u geen klant meer van ons bent. Ten aanzien van de gegevens die wij in dit kader verwerken kunnen wij soms aan te merken zijn als verwerker, en hiervoor zullen wij dan ook een verwerkersovereenkomst met u sluiten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens wie wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • externe ICT-dienstverleners;
 • de leverancier van onze administratietool en ons administratiekantoor;
 • de partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wipstrik95 B.V. of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale media cookies).

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel website werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevensbeveiliging
Wipstrik95 B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via secretariaat@wipstrik95.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 038 – 454 81 70 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wil weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Wipstrik95 B.V.
Wipstrikkerallee 95
8023 DW  ZWOLLE
secretariaat@wipstrik95.nl

038 – 454 81 70

Download deze verklaring hier als PDF-bestand